Earnálacha

Taighde & Forbairt

Grianghraf le Chris Ried ar Unsplash

Tá mSemicon an-ghníomhach le Taighde & Forbairt (T&F). Is minic go mbaineann tograí san earnáil seo le féidearthacht smaoineamh atá laistiar de a tháirge nua a fhiosrú sula gcaitear an iomarca ama agus airgid á fhorbairt.

Bíonn mSemicon páirteach go rialta i dtionscadail T&F le hinstitiúidí tríú leibhéil in Éirinn, áit ar minic gurb é an ról ag an gcuideachta ná gléasra speisialaithe a fhorbairt chun tomhais chasta a dhéanamh. Is le maoiniú ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (ESA), mar aon le foinsí eile, a ceadaíodh na tograí seo, agus is in earnálacha an spáis, na feirmtheice agus na clostheice a áirítear iad.

Tá mSemicon gníomhach faoi láthair i réimse na mórleabhar dáilte ('distributed ledger', ar cuid de an blocshlabhra a cloistear trácht air go minic na laethanta seo) mar aon le meaisínfhoghlaim.

I mí na Nollag 2018, bhain an cuibhreannas CENTS, ar cuid de é mSemicon, maoiniú faoin gCiste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha ag Rialtas na hÉireann i gcomhair togra a bhainfidh leas as an mblocshlabhra ar mhaithe le trádáil fuinnimh idir ghineadóirí agus tomhaltóirí beaga ar an ngréasán leictreach. Tá an-chuid T&F i gceist leis an togra seo, agus beidh faid trí bliana leis san iomlán.

Is rannpháirtí an-toilteanach é mSemicon i scéim SBIR Fhiontraíocht Éireann. Is uirlis an-éifeachtach í seo chun tacaíocht a thabhairt do Th&F d'fhonn táírgí nua a chruthú, dála an mhonatóra rabharta líntéir ag mSemicon.


Grianghraf le Chris Ried ar Unsplash